Publication

Category

City

Language

Circulation

Starting at ()

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Business

Rohtak

Hindi

73,084

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Remembrance

Rohtak

Hindi

73,084

2,520 2,400 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Education

Rohtak

Hindi

73,084

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Change of Name

Rohtak

Hindi

73,084

2,520 2,400 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Obituary

Rohtak

Hindi

73,084

2,520 2,400 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Personal

Rohtak

Hindi

73,084

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Property

Rohtak

Hindi

73,084

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Recruitments

Rohtak

Hindi

73,084

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Services

Rohtak

Hindi

73,084

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Travel

Rohtak

Hindi

73,084

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Vehicle

Rohtak

Hindi

73,084

1,281 1,220 / 20 Words