Publication

Category

City

Language

Circulation

Starting at ()

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Business

Panipat

Hindi

123,442

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Remembrance

Panipat

Hindi

123,442

2,520 2,400 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Education

Panipat

Hindi

123,442

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Change of Name

Panipat

Hindi

123,442

2,520 2,400 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Obituary

Panipat

Hindi

123,442

2,520 2,400 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Personal

Panipat

Hindi

123,442

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Property

Panipat

Hindi

123,442

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Recruitments

Panipat

Hindi

123,442

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Services

Panipat

Hindi

123,442

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Travel

Panipat

Hindi

123,442

1,281 1,220 / 20 Words

Dainik Bhaskar Dainik Bhaskar

Vehicle

Panipat

Hindi

123,442

1,281 1,220 / 20 Words